Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

284/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az kulturális beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi rendezvénytervről szóló beszámolót a 2013. évi rendezvényterv összeállításánál – mind kulturális tartalmát, mind a pénzügyi-költségvetési vonzatát illetően - figyelembe veszi. 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző