Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

284/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság által az önkormányzati ingatlanok fakitermelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2015. februári soros ülésre készítsen rajzi melléklettel előterjesztést, mely javaslatot fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mely önkormányzati ingatlanok tekintetében elkerülhetetlen a telekhatár kitűzése az ingatlanhasznosítás, illetve az ingatlan fenntartási kötelezettség teljesítése érdekében.

 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott időpontra előkészítendő előterjesztés terjedjen ki azon önkormányzati ingatlanokra, melyek térben - földmérő közreműködése nélkül is - pontosan behatárolhatók.

 

Határidő:             értelemszerűen

       Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző