Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

285/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház emeletén található helyiség sportolási célra történő felhasználására vonatozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi székhelyű civil szervezeteknek sportolási célra ingyenesen biztosítja a Rendezvényház emeletén található helyiséget.

 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Rendezvényház használatára vonatkozó szabályzatot készítse elő következő soros ülésre.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző