Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

285/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2016. évi munkaterv javaslatához kapcsolódó módosító indítványokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a 2016. évi munkatervben meghatározott közmeghallgatás helyszíne a Civilház legyen.

2.      A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az októberi civilházi tájékoztató terjedjen ki a település elmúlt 12 hónapjának kulturális tevékenységének bemutatására is.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző