Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

286/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gerje-Forrás Kft. hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó beszámolóját elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gerje-Forrás Kft-vel kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 2015. december 31-ig történő meghosszabbítását tartalmazó szerződésmódosítást az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a közszolgáltatót tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző