Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

288/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában a működés szabályszerűségének, eredményességének, a Kft. részére megállapodásban átadott feladatok teljesülésének tárgyában 2014. évben végzett vizsgálat utóellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a belső-ellenőri jelentést, valamint a határozat melléklete szerinti intézkedési tervet tudomásul vette.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:      2015. december 31.   

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző