Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodó szavazattal és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

289/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Darvai Róbert Zoltán határozott idejű közalkalmazotti jogviszonya módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület Darvai Róbert Zoltán 2217 Gomba, Iskola utca 24. szám alatti lakos 159/2012. (VII. 31.) képviselő-testületi határozat szerint határozott időre, 2012. 12. 31. napjáig szóló közalkalmazotti jogviszonyát - a kinevezés egyéb rendelkezésének változatlanul hagyása mellett - határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyá módosítja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Darvai Róbert Zoltánt tájékoztassa, és felhatalmazza, hogy a kinevezés módosítását a határozat 1./ pontjában foglaltak szerint aláírja.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester                 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző