Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

289/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a Gombai Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.     A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatalban 2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el, melynek időtartama alatt a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében telefonos ügyelet tartása szükséges.

 

2.     A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünetről a lakosságot tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző