Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     28/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló írásban benyújtott és szóban előterjesztett tájékoztatóját, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, és az elfogadta.

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző