Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

     28/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 84/2009. (IV.23.) sz. határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva hozzájárulását adja, hogy a gombai 456/1 hrsz-ú ingatlannak a 09-07/2009. munkaszámú változási vázrajz alapján történő megosztása és határrendezése a földhivatali szabályok szerint megtörténjen.

2.      A Képviselő-testület tulajdonosi jogkör gyakorlását a Gombán 2009. november 11-én aláírt telekrendezési megállapodás biztosítja, mely alapján a megosztás előtt 455/2 hrsz-ú területből  307 m2 beolvad a 455/8 hrsz-ú ingatlanba.

 

Határidő: 2010. február 10.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző