Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

28/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységére vonatkozó beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja.

 

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Monori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző