Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 28/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a közösségi animátor munkakör betöltésére beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – a közösségi animátori álláshelyre benyújtott pályázatok közül Takács Brigitta Rita monori lakos pályázatát fogadta el.

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti döntés értelmében a további pályázók értesítéséről 8 napon belül gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző