Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

290/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a Tápió-menti Tömegsport Alapítvány sporteszköz vásárlására adományozott 50.000,- Ft felhasználására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.     A Képviselő-testület elfogadva a Tápió-menti Tömegsport Alapítvány által önkormányzat részére adományozott 50.000,- Ft-ot, annak összegét a bekerített focipálya tófelőli kerítésének hálóval történő magasítására fordítja

 

2.     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a háló beszerzéséről 2016 tavaszáig gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző