Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodó szavazat és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

291/2012. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 13-ai zárt ülésén megtárgyalta Viczán József Miklós közalkalmazotti kinevezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Viczán József Miklós 2217 Gomba, Deési Pál utca 15. szám alatti lakost 2012.12.28. napjától határozatlan - heti 20 órás - időtartamra, karbantartó munkakörbe, a költségvetés eredeti előirányzata terhére, próbaidő kikötése nélkül közalkalmazottként kinevezi.

 

2./        A Képviselő-testület Viczán József Miklós illetményét 60.000,- Ft-ban állapította meg az alábbiak szerint:

           

            garantált illetménye Kjt. alapján                               51.975,- Ft

            minimálbérre történő kiegészítés                               2.025,- Ft

            munkáltatói döntésen alapuló illetmény kieg.           6.000,- Ft

 

            Illetménye  mindösszesen:                                       60.000,- Ft

 

            határidő: december 28.

            felelős: polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző