Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

291/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2015. évi munkaterv tervezetének kiegészítésére vonatkozó módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület indokoltnak tartja a 2015. évi munkaterv tervezetében februári ülésre tervezett tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára vonatkozó javaslat januári soros ülésen történő megvitatását.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző