Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodó szavazat és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

292/2012 (XII.13.) Képviselő-testületi határozat

 

Közösségi és Szolgáltató Tér működtetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület önálló intézmény alapításával kívánja működtetni a Gomba, Kossuth tér 4. szám alatt kialakításra kerülő Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret.

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményalapításhoz szükséges döntéseket a könyvtári szolgáltatások (910123), és a közösségi színterek működtetése (910502) szakfeladatok intézménybe integrálásával készítse elő és terjessze be a Képviselő-testület 2013. január 24-ei ülésére.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester                 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző