Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

292/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2015. évi munkaterv elfogadására előkészített javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2015. évi munkatervet a határozat melléklete szerint elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv végrehajtásáról, valamint az önkormányzati honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő: Folyamatos

Felelős:   Lehota Vilmos polgármester 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző

2015. munkaterv