Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

292/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot és annak napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)      Javaslat „GOMBA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

2)      Javaslat az 1993. évi III. törvény 7. §-a alapján rendkívüli települési támogatás megállapítására

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző