Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott

zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodó szavazat és ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

293/2012. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület

a.       Korényi Anna Gomba, Szőke Ferenc u. 20.,

b.      Tóth Mátyás Gomba, Deési Pál u. 18.,

c.       Tóth József Gomba, Deési Pál u. 18.,

d.      Bognár László Gomba, Bercsényi Miklós u. 24.,

e.       Mátrahegyi János Gomba, Bartók Béla u. 26.,

f.       Mátyás Anita Gomba, Viola u. 1/a.

szám alatti lakosok részére az önkormányzat által biztosított ösztöndíj ösztöndíj összegét havi 3.500,- Ft-ban határozza meg.

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatott pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt határidőben továbbítsa a Támogatáskezelő részére.

3.      A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy 2012. december 21-ig a pályázókat az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, írásban értesítse a döntésről és gondoskodjon a támogatások összesített adatainak nyilvánosságra hozataláról.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző