Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

294/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a 2015. évi belsőellenőrzési terv előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2015. évi belsőellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belsőellenőrzés lefolytatásához szükséges fedezet 2015. évi költségvetésben történő biztosításáról gondoskodjon.

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        értelemszerűen

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző

1. sz. melléklet