Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

295/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GOMBA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület Tasi Kálmán (1949. 12. 28.) Gomba, Kossuth tér 2. szám alatti lakos részére az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről szóló 2/2013. (I. 25.) számú rendelet (továbbiakban: kitüntetési rendelet) 1. §-a alapján GOMBA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozza.

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetési rendelet 3. § (3) bekezdésével meghatározott medaliont és kitűzőt elkészíttesse, s a szükséges előirányzatot az önkormányzat 2016 évi költségvetésében eredeti előirányzatként tervezze, s a kitüntető cím és díszoklevél átadását 2016. március 15-ére megszervezze.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző