Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 17-én megtartott

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

    296/2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 5000 főt meg nem haladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   A Képviselő-testület a 2012. december 6-i rendkívüli ülésén hozott 258/2012. (XII. 06.) képviselő-testületi határozatot visszavonja, és azzal egyidőben az önkormányzati konszolidációban történő részvételi szándékát a Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár útmutatójának megfelelő tartalmú döntésben rögzíti.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző