Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

296/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megvitatta a házi-segítségnyújtás feladatellátási megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a házi-segítségnyújtás feladatellátási megállapodását a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Monor Város Önkormányzatát tájékoztassa.

 

Határidő:        2014. december 19.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző

Támogatási szerződés