Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 17-én megtartott

rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

297/2012. (XII. 17.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 5000 főt meg nem haladó települési önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.

2.      A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

3.      A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőnek.

4.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:

a)      a hitelező által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja

b)      a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,

c)      a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.

5.      A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál. Így betét, vagy számlakövetelés összegére vonatkozóan 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára átutalási kötelezettsége nincs.

6.      A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző