Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. december 16-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

297/2015. (XII. 16.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői indítvánnyal egyetértve az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 7. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettségének eleget téve – figyelemmel az Sztv. 25. § (3) bekezdés b) pontjára, és a 45. § (3) bekezdésére, valamint Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésére Kardosné Habenicht Viktória 2217 Gomba, Kölcsey utca 71. szám alatti lakost 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint rendkívüli települési támogatásban részesíti.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendkívüli támogatásnak a támogatott pénzintézetnél vezetett számlájára történő átutalásáról haladéktalanul gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző