Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

298/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a gombai 0284/7 hrsz-ú földterületre kötendő ajándékozási szerződés jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület köszönettel fogadja Sipos Lajosné gombai lakosnak a 0284/7 hrsz-ú, 2374 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan Gomba Község Önkormányzata részére történő ajándékozási szándékát és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékozási szerződést Gomba Község Önkormányzatának képviseletében aláírja.

2.      A Képviselő-testület a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozással vállalja, hogy a 0284/7 hrsz-ú, 2374 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlant az 1. pontban rögzített ajándékozási szerződéssel közfoglalkoztatás céljára szerzi meg.

3.      A Képviselő-testület vállalja, hogy Sipos Lajosnét - akaratával egyezően - elhunytát követően a gombai temetőben megváltott sírhelyre - férje, néhai Sipos Lajos mellé - az önkormányzat költségviselése mellett eltemetteti.

4.      A Képviselő-testület az ajándékozási szerződéshez kapcsolódó ügyvédi- és földhivatali költségeket az általános tartalék terhére biztosítja.

5.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Sipos Lajosnét tájékoztassa.

 

Határidő:  2014. december 19. 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző