Vissza

 

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

  

     29/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 180/2009. (IX.10.) sz. határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva hozzájárulását adja, hogy a gombai 726, 727 és 1051/5 hrsz-ú ingatlanoknak a 05-10/2009. munkaszámú változási vázrajz alapján történő megosztása és határrendezése a földhivatali szabályok szerint megtörténjen.

2.      A Képviselő-testület tulajdonosi jogkör gyakorlását a 726 hrsz, a 727 hrsz és az 1051/5 hrsz-ú Gomba Község Önkormányzatát megillető földhivatali nyilvántartásban szereplő tulajdonjogi bejegyzése biztosítja.

3.       

Határidő: 2010. február 10.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző