Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

29/2014. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati intézményfejlesztési pályázati lehetőséget és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gólyafészek Óvoda, mint kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztési és felújítási forrásának biztosítására a – 4/2014. (I. 31.) BM rendelet (továbbiakban: Rendelet) – alapján Gomba Község Önkormányzata nevében pályázatot nyújtson be 30.000.000,- Ft támogatási összegre.

 

2.)   A Képviselő-testület az intézményfejlesztéshez 7.526.705,- Ft saját erőt a költségvetési céltartalék terhére biztosítja.

 

3.)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításához kapcsolódó támogatási összeg 5%-a erejéig az önkormányzat nevében határozott idejű közfoglalkoztatást vállaljon a költségvetési céltartalék terhére.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző