Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. január 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2012. /I. 19./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az engedélyezett létszám bővítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.    A Képviselő-testület 2012-ben indokoltnak tartja a polgármesteri hivatalban kialakított munkaköröket

a)    a jövőben várható beruházások zavartalan lebonyolítása érdekében a 1 fő beruházási előadói,

b)   a gazdálkodási feladatok zavartalan ellátásának biztosítása érdekében további 1 fő gazdálkodási előadói

munkakörrel bővíteni.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. ponttal meghatározott munkakörökben történő köztisztviselői kinevezés személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok fedezetét a tervezésre vonatkozó szabályok betartásával a beruházási előadó és a gazdálkodási előadó tekintetében 2012. március 1-től a költségvetés eredeti előirányzataként tervezze.

3.    A Képviselő-testület 2012-ben indokoltnak tartja a községgazdálkodási szakfeladaton a koncepciót rögzítő határozatban jóváhagyott létszámbővítésen túl további 2 fő idényjellegű foglalkoztatását - megfelelő munkaeszközökkel - a településüzemeltetési feladatok ellátása érdekében.

4.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 3. ponttal meghatározott munkakörökben történő foglalkoztatás bér- és munkaadókat terhelő járulékok fedezetét a tervezésre vonatkozó szabályok betartásával 2012. május 1-től október 31-ig a költségvetés eredeti előirányzataként tervezze.

Határidő: 2012. január 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző