Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 9-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

2/2014. (I. 9.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megvitatta a műszaki tanácsadói, tervellenőri, műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok ellátása érdekében indított közbeszerzési eljárás kiküldött dokumentumainak módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a műszaki tanácsadói, tervellenőri, műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötése érdekében "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken" tárgyú, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosító számú projekt keretében a FIDIC Piros Könyv szerinti szerződéses rendszer szerint megvalósítandó tervezési (kiviteli terv) és kivitelezési szerződéshez kapcsolódó ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció módosítását.

2./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző