Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 14-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

2/2015. (I. 14.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014.12.01. napján Gomba községet ért ónos eső okozta károkhoz kapcsolódó vis maior támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselőtestülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez

-        a káresemény megnevezését:    előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé vált védekezés és helyreállítás

-        a káresemény helyét: Gomba község egész területe

-        a pályázat EBR42 azonosítóját: 237 396

      szerint rögzíti.

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés

2014. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

190 410,- Ft

10 %

Vis maior támogatási igény

1 713 686,-  Ft

90 %

Források összesen

1 904 096,-  Ft

100 %

4.      A Képviselő-testület a károk helyreállításának összköltségét csak a 3. pontban rögzített saját forrás erejéig, vagyis 190 410,- Ft-os összeggel, részben tudja biztosítani.

5.      A Képviselő-testület a helyreállítás 190 410,- Ft-os saját forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott céltartalék terhére biztosítja.

6.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

Határidő: azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző