Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 29-én megtartott

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

    300/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 29-i rendkívüli zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1)             Javaslat a szociális segítő álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:                       jegyző

 

2)             Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti kinevezésre

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:                       jegyző

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                 polgármester                                       jegyző