Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 29-én megtartott

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

301/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális segítő álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a szociális segítő álláshelyre beérkezett pályázatok közül nyertesként Pénzesné Jeles Ágnes gombai lakos pályázatát fogadta el.

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző