Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

301/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Drozda József gombai lakosnak a gombai 752 hrsz 1582 m2 területű ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Drozda József gombai lakos által benyújtott ingatlanvásárlási kérelem tárgyában a döntést a Szőke Ferenc utcai vízelvezetésre vonatkozó döntéshozatalig elhalasztja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. december 19.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző