Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 29-én megtartott

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

302/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális segítői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Pénzesné Jeles Ágnes 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 3 szám alatti lakost 2012. 12. 30-i hatállyal, 3 hónap próbaidő kikötésével, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében, szociális segítő munkakörbe kinevezi.

 

2./  A Képviselő-testület Pénzesné Jeles Ágnes garantált illetményét kinevezésekor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63. §-ai alapján a D fizetési osztály 3. fizetési fokozat szerint havi bruttó 82950,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a garantált illetményen túl a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 25.000,- Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek figyelembe vételével Pénzesné Jeles Ágnes havi bruttó illetménye kerekítéssel 108.000,- Ft.

 

3./  A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint Pénzesné Jeles Ágnes részére - a képesítés megszerzésére vonatkozó nyilatkozata alapján - a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól 2017. december 28. napjáig felmentést ad.

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző