Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

302/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet kuratóriumi elnökének lemondására vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet döntéshozó szerveinek tagjaira vonatkozó polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette.

2.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Balla Dezsőnének a felkérés elfogadása óta a kuratórium elnökeként végzett munkájáért és a kuratóriumi elnöki tisztségéről történő lemondását elfogadta.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Balla Dezsőnét tájékoztassa.

4.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérje fel Bóka Józsefet, Czibula Lászlót, Dr. Darabos Gábort és Tasi Kálmánt nyilatkozattételre kuratóriumi tagként jövőben tervezett tevékenységére vonatkozóan.

5.      A Képviselő-testület a 2015. januári soros ülésén napirendjére tűzi a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet döntéshozó szervei személyi kérdéseinek megvitatását.

 

 

Határidő: 1-2. pontok tekintetében azonnali

3-4. pontok tekintetében 2014. december 19.

                5. pont tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző