Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. december 29-én megtartott

rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

303/2012. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hegedűs Józsefnének a konyhai kisegítő munkakörbe kinevezésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Hegedűs Józsefné  2217 Gomba, Iskola u. 18. szám alatti lakost 2012. 12. 30-i hatállyal, 3 hónap próbaidő kikötésével, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében,  konyhai kisegítő munkakörbe kinevezi.

 

2./  A Képviselő-testület Hegedűs Józsefné garantált illetményét kinevezésekor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63. §-ai alapján a B fizetési osztály 14. fizetési fokozat szerint havi bruttó 103.950,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a garantált illetményen túl a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 4.000,- Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek  figyelembe vételével Hegedűs Józsefné (név) havi bruttó illetménye  kerekítéssel 108.000,- Ft.

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző