Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

303/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civil Nonprofit Kft. támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Civil Nonprofit Kft. (Üllő, Pesti út 124.) részére 2 millió Ft támogatást biztosít a határozat mellékleteként jóváhagyott támogatási szerződés alapján.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében és képviseletében a támogatási szerződést aláírja, valamint a támogatás folyósításáról 2014. december 19-ig intézkedjen.

 

          Határidő: 2014. december 19.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző

 

 

Támogatási szerződés