Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

304/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gombai Hímzőkör Egyesület székhelyhasználatra irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gombai Hímzőkör Egyesület székhelyként az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Civilház – Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címét, a 2217 Gomba, Kossuth tér 4. számú ingatlant jelölje meg.

2.      A képviselő-testület a Civilház épületét székhelyként ingyenesen bocsátja a Gombai Hímzőkör Egyesület részére.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa.

 

                   Határidő:        azonnali

                   Felelős:           polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző