Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

306/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Géczy Gábor Gomba gombai lakos ingatlanvásárlási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a gombai 0247/6 hrsz-ú, 1457 m2 területű, ½-ed tulajdoni hányadban Gomba Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanrészt Géczy Gábor Gomba, Liliom u. 61. sz. alatti lakos - mint vevő - részére - az irányadó kifüggesztési eljárás lebonyolításával és vevő költségviselése mellett - 100,- Ft/m2 értékesítési egységáron értékesíti.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Géczy Gábort a döntésről tájékoztassa és az önkormányzat nevében és képviseletében az adás-vételi szerződést aláírja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző