Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

308/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Kiss Ida gombai lakosnak a méltányossági kérelmet elutasító 1357-2/2014. ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezését és az alábbi döntést hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a Kiss Ida gombai lakos által - a 1357-2/2014. határozat ellen – benyújtott fellebbezést az I. fokú határozat helybenhagyása mellett elutasítja.

 

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Kiss Ida gombai lakost alakszerű határozat kibocsátásával az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: 2015. január 10.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző