Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

30/2012. /II. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Református Egyházközség 2012. évi fejlesztési-, felújítási tervét és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközség, mint fenntartó által benyújtott 2012. évi fejlesztési-, felújítási tervet jóváhagyta.

2)      A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a fenntartót tájékoztassa.

3)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenntartóval a 2012. évi fejlesztési célú támogatásra vonatkozó támogatási szerződést 2012. február 29-ig 4.365 e Ft-os összeggel megkösse, s a támogatás megállapodás szerinti átutalásáról folyamatosan gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen és folyamatos

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző