Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 30/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a könyvtárosi munkakör betöltésére beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület – a polgármester javaslatával egyetértve – a könyvtárosi álláshelyre benyújtott pályázatok közül sorrendben elsőként Kiss Máté Csaba vecsési lakos, másodikként Sziva Beáta maglódi lakos pályázatát fogadta el.

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvtárosi álláshelyre Kiss Máté Csaba közalkalmazotti kinevezése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

3)      A Képviselő-testület arra az esetre, ha a Kiss Máté Csaba közalkalmazotti kinevezése meghiúsul, felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvtárosi álláshelyre Sziva Beáta közalkalmazotti kinevezéséről gondoskodjon.

4)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1) pont szerinti döntés értelmében a további pályázók értesítéséről 8 napon belül intézkedjen.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző