Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 29-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

310/2014. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatalra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.  A Képviselő-testület közbenső döntésként az - „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ÉKISZ Építőipari Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: 2014. december 29.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                                 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző