Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 29-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

312/2014. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a HelpyNet rendszerhez történő csatlakozásra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Gomba Község Önkormányzata 2015. január 1. napjától csatlakozik a HelpyNet Kft. által fejlesztett és üzemeltetett VIR (Vezetői Infokommunikációs Rendszer) programhoz.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a HelpyNet programhoz történő csatlakozás érdekében a szerződést a Helpynet Kft-vel (1066 Budapest, Teréz krt. 88.) aláírja.

3.      A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében fedezetet biztosít a HelpyNet rendszerhez történő csatlakozás havi 20.000,- Ft + ÁFA havidíjára és felkéri a polgármestert, hogy a költség fedezetére az eredeti előirányzat biztosításáról gondoskodjon

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző