Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     31/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Községi Önkormányzatának az oktatási- nevelési intézmények működtetési és fejlesztési tervére, valamint minőségirányítási programjára vonatkozó intézkedési tervének felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

 

1./   A Képviselő-testület elfogadja a Gomba Községi Önkormányzatának az oktatási- nevelési intézmények működtetési és fejlesztési tervére, valamint minőségirányítási programjára vonatkozó intézkedési tervének felülvizsgálatát követően a határozat 1. sz. melléklete szerinti Gomba Község Önkormányzatának a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézmény működtetési és fejlesztési tervét 2010/2011-ig

 

2./   A Képviselő-testület elfogadja a Gomba Községi Önkormányzatának az oktatási- nevelési intézmények működtetési és fejlesztési tervére, valamint minőségirányítási programjára vonatkozó intézkedési tervének felülvizsgálatát követően a határozat 2. sz. melléklete szerinti Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programját 2010/2011-ig

 

3./   A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumok végrehajtásáról és felülvizsgálatáról gondoskodjon.

 

                 Felelős: Lehota Vilmos  polgármester.

                 Határidő: 2011. december 31.

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző