Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

31/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Máté Csaba vecsési lakost 2015. február 2-i hatállyal, 3 hónap próbaidő kikötésével, heti 6 órás időtartamú részmunkaidőben, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony keretében, könyvtárosi munkakörbe kinevezi.

2./   A Képviselő-testület Kiss Máté Csaba garantált illetményét kinevezésekor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63. §-ai alapján a D fizetési osztály 01 fizetési fokozat szerint havi bruttó 11.850,- Ft-ban állapítja meg.

3./   A    Képviselő-testület a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján 6.450,- Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek figyelembe vételével Kiss Máté Csaba havi bruttó illetménye 18.300,- Ft.

4./   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző