Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 26-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     32/2009. /II.26./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat tervezetének módosítására előterjesztett módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat tervezet 28. és 29. pontjának szövegezését érintő képviselői módosító indítványt támogatta az alábbiak szerint:

 

„28. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott ajánlatokat, megállapítja azok érvényességét.

29. A Bizottság a benyújtott ajánlatokat - érvényességi megállapításaival együtt - a képviselő-testület elé terjeszti döntéshozatal céljából.”

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző