Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. február 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. február 4-én megtartott ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     32/2010. /II.4./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

 

1.      A képviselő-testület határozatával elfogadja az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási megállapodás módosítását a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

 

 

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

Határidő:        azonnali

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

a 32/2010. (II.4.) sz. határozathoz

 

Megállapodás

Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi  Intézményi Társulásról

( Módosításokkal egységes szerkezetben  )

 

 

Üllő, Bénye, Káva, Vasad települések önkormányzatai módosítják a korábban az 1997. évi CXXXV. Tv. 7.§-a alapján megkötött társulási megállapodásaikat a célból, hogy létrehozzák az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi  Intézményi Társulás-t

 

A társult felek megállapodnak, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8.§-ának rendelkezései szerint: 

     - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv.

55/C, 63, 64, 65, 65/E, 65/F. §-aiban meghatározott kötelező szociális alapellátási

     - a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. Tv.

39, 40, és 49.§-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat és helyettes szülő feladatának fenntartása,

     - a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. alapján óvodai közoktatási feladatokat és a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szól, többször módosított 14/1994. MKM rendeletben foglaltak szerint a pedagógiai szakszolgálat-nevelési tanácsadó feladatok ellátására létrehozott társulásukat 2007. január 1-i hatállyal intézményi társulásként, 2008. január 1-től határozatlan időtartamra mikrotérségi társulásként működtetik.

 

1.      A társulás neve, székhelye:

 

„Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására létrehozott Mikrotérségi  Intézményi Társulás”

 

Székhelye: 2225 Üllő, Ócsai út 8.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

 

2.      A társulás tagjainak neve, székhelye:

 

            „Üllő” Város Önkormányzat

            Székhelye: 2225 Üllő, Templom tér 3.

           

             „Bénye” Község Önkormányzat

            Székhelye: 2216 Bénye, Fő út 74.

 

              „Gomba” Község Önkormányzat

            Székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.

           

              „Káva” Község Önkormányzat

            Székhelye: 2215 Káva, Pilisi u. 1.

 

         

 

 

 

                „Nyáregyháza” Község Önkormányzat

             Székhelye: 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37.

            

               „Vasad” Község Önkormányzat

             Székhelye: 2211 Vasad, Kossuth L. u. 21.

 

         A közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott:

              „Üllő” Város Önkormányzat

               Székhelye: 2225 Üllő, Templom tér 3.

 

 

3.      A társulás jogállása

 

A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, alapfeladatán kívül vállalkozási tevékenységet nem végez. A társulási megállapodás határozatlan időtartamú.

 

4. Az intézmény jogállása

    4.1. A társult képviselő-testületek által fenntartott intézmény neve:

             Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi 

              Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény

    4.2. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

    4.3. Az intézmény alapítója: Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

    4.4. Alapító okirat: 106/1995.(X.12.) sz. Ö.H.

    4.5.Az intézmény éves költségvetése és zárszámadása Üllő Város Önkormányzata

          költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül be.

    4.6. Az intézmény egyszemélyi vezetés alatt működik

    4.7. Az intézmény közalkalmazotti jogállású dolgozóit a vezető nevezi ki és a munkáltatói  

           jogokat a vezető gyakorolja.

    4.8. Az intézmény kiadmányozási rendjét a vezető által elkészített SZMSZ szabályozza. 

 

5.   A társulás célja

 

A társult önkormányzatok közös összefogásával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. 55/C, 63. 64. 65. 65/E. 65/F §-aiban foglalt házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, nappali ellátás és adósságkezelési tanácsadás alapellátási feladatokat magas szakmai és ellátási színvonalon meg tudják valósítani.

 

Ugyanezen cél által vezérelve a közös intézmény szervezetében belül, önálló szervezeti egységként működtetik a gyermekjóléti szolgálatot a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkező 1997. évi XXXI. Tv. 39-40. §-aiban általuk megvalósítani elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladataik teljesítésére továbbá  a 49. §-ában foglalt helyettes szülői ellátást.

 

 

 

 

 

 

 

Továbbá ugyanezen cél által vezérelve közös intézmény szervezetén belül működtetik a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. És a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló, többször módosított 14/1994. MKM rendelet szerinti pedagógiai szakszolgálat-nevelési tanácsadó intézményt.

A közös feladatmegvalósítás lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos költségek csökkenjenek azáltal, hogy az állami költségvetésből a társulás kiegészítő normatív állami hozzájárulásra jogosulttá válnak.

 

 

6.    A társulás tevékenységi köre

           

6.1.  Szociális információs szolgáltatás, melynek célja, hogy a törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

 

6.2   A társult települési önkormányzatok közigazgatási ellátási területén az Sztv. 64.§- ában meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi feladatok megvalósítására terjed ki.

Családsegítés körébe tartozik különösen:

 

 

 

6.3.   Az Sztv. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

 

   6.4 Az Sztv. 65.§. szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.5. Az utcai szociális munka keretében biztosítja az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedések megtételét.

 

6.6. A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idő koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

 

6.7. Adósságkezelési tanácsadást biztosít, mely a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott, lakhatást segítő szolgáltatás.

 

 6.8. A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

 

●         a gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás, a támogatáshoz

            történő hozzájutás elősegítése

●         a családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek megelőzését

            célzó tanácsadás

●         szociálisan rászorult, várandós anyák támogatása, segítése, szabadidős

            programok szervezése

●         család és utógondozás biztosítása

●         az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás

            kezdeményezése

 

A gyermekjóléti szolgálat továbbá az utcai és lakótelepi szociális munka révén a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítését biztosítja, a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermeket felkutatja, lakóhelyére történő visszakerülését elősegíti, szükség esetén átmeneti gondozást vagy gyermekvédelmi gondoskodást kezdeményez.

 

A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása.

 

A kórházi szociális munka a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anyát és gyermekét segíti; a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. §-ának (2) bekezdése szerint szükséges intézkedéseket teszi meg.

 

 

 

 

 

 

 

6.9. A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását – a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján – saját háztartásában biztosítja.

 

Az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó és Központi Rendelő működése során folyamatosan biztosítani kell a 161/1996 (XI.7.) sz. Korm. r. és a 2/1994. (I.30.) sz. MN. r., továbbá a gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátására, a szakmai képesítésre vonatkozó hatályos jogszabályi feltételek érvényesítését.

 

6.10.    Pedagógiai szakszolgálat – Nevelési Tanácsadó

 

A Nevelési Tanácsadó a gyermekek nevelésének pedagógiai, pszichológiai, pszichopedagógiai, logopédiai és fejlesztő pedagógiai segítése; komplex módszerekkel vizsgálja a hozzá beutalt vagy önként ( szülő kérésére ) megjelent 3-18 éves gyermekeket.

A Nevelési Tanácsadó együttműködik a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaival a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, a tanulási nehézség, a magatartási rendellenesség feltárása, a gyermekek, tanulók fejlődésének elősegítése céljából.

 

 

7.    A társulás vagyona és a költségviselés

 

A társulás vagyonnal nem rendelkezik, működése során saját nevében vagyont nem szerez.

Az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és Központi 

Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény elhelyezésére, továbbá működésére szolgáló épületek, azok felszerelései, a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök Üllő Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. A családsegítő, gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátása érdekében a társult önkormányzatok saját településükön helyiséget biztosítanak, melynek berendezési, felszerelési tárgyairól saját költségvetési keretük terhére gondoskodnak. A feladat ellátásához Bénye és Káva község közösen egy 8 órás, Vasad község egy 4 órás álláshely bérét biztosítja.

 

Az intézmény illetve a társulási együttműködés finanszírozása alapvetően az alábbi forrásokból történik:

 

Arra az esetre, ha a fenti bevételekből az intézmény által biztosított feladat ellátása gazdaságosan nem finanszírozható (az adott feladatra eső költségek meghaladják az erre a feladatra jutó bevételeket) a társult települések egybehangzóan vállalják azt, hogy a Képviselőtestületeik által elfogadott költségvetés alapján az intézmény kiadásaihoz arányosan hozzájárulnak.

A fizetés módja: A társult települések az őket terhelő költségeket az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó és Központi Rendelő  11742056-15566324 számú számlájára fizetik be. Az összeg átutalása havonta, időarányosan átutalással történik.

 

 

 

 

 

 

8.       Az ellenőrzés rendje

 

A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei évente egyszer beszámoltatják az intézmény igazgatóját a társulás egészének működéséről.

 

 

 9.  A társuláshoz történő csatlakozás

 

A társult tagok egyetértésével az intézményi társuláshoz csatlakozni új tagként az év bármelyik hónapjának első napján lehet az adott évben számított hozzájárulási összeg arányos részének fizetése mellett.

 

 

10.  A társulás megszűnése

 

10.1.     A társulás megszűnik:

a.)       ha a képviselőtestületek minősített többségű határozatukkal közös

           megegyezéssel megszüntetik

b.)       amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken

c.)       bíróság jogerős döntése alapján.

 

10.2.  A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával – december 31.-ei hatállyal – lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselőtestületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult képviselőtestületekkel közölni.

 

10.3. Év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult képviselőtestület minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájárulást tartalmazó döntése esetén gyakorolható.

 

 

11. Az intézményi társulás 1./ pontban feltüntetett tagjainak képviselői a    módosított társulási megállapodást – mint a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek akaratával és szándékával mindenben megegyező feltételeket tartalmazó okiratot a mai napon aláírják. ( a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek a megállapodás módosítására vonatkozó határozata a megállapodás mellékletét képezi )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Üllő, 2008. december 30.

 

 

 

………………………………                       …………...………………………

            Bénye Község Polgármestere                             Gomba Község Polgármestere

 

 

            ………………………………                       …………………………………...

            Káva Község Polgármestere                            Nyáregyháza Község Polgármestere

 

 

            ………………………………                       …………………………………….

             Vasad Község Polgármestere                               Üllő Város Polgármestere