Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. február 9-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

32/2012. /II. 9./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetője által az óvodai beíratás időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      A Képviselő-testület az óvodai beíratás időszakait:

 

2012. május 14-én      8-tól 16 óráig,

2012. május 15-én      8-tól 16 óráig,

2012. május 16-án      8-tól 16 óráig határozza meg.

 

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző